tennguoidepnhat.net
Điện mừng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan (1-3-1957)
Kính gửi đồng chí Alếchxanđơ Davátxki Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan, Nhân dịp đồng chí được cử lại giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc gia nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan, thay mặt nhân dân Việt…