tennguoidepnhat.net
Nói chuyện tại Hội nghị chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp trong quân đội (10-5-1957)
Các đồng chí, Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vừa qua đã nhận định quân đội ta từ ngày hoà bình lập lại đến nay đã giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp của mình, đã làm tròn những nhi…