tennguoidepnhat.net
Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành giáo dục (6-1957)
Nhiệm vụ của cán bộ Đảng trong ngành giáo dục phải như thế nào? Trước hết phải đoàn kết với cán bộ ngoài Đảng. Phải biết rằng đảng viên là thiểu số so với tổng số nhân dân, nếu không có người ngoài…