tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn tại tiệc chiêu đãi của Chủ tịch K.E. Vôrôsilốp (23-5-1957)
Thưa đồng chí Chủ tịch Vôrôsilốp thân mến, Thưa các đồng chí Liên Xô thân mến, Thưa các bạn và các đồng chí, Hôm nay chúng tôi rất sung sướng lại được cùng với các đồng chí và các bạn để hoan nghên…