tennguoidepnhat.net
Điện chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari (4-4-1957)
Kính gửi đồng chí Itvan Đôbi, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari, Đồng chí Ianốt Cađa, Thủ tướng Chính phủ, Đồng chí Imrê Hoócvát, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari, Nhâ…