tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện với các đại biểu nhân dân Thanh Hoá (13-6-1957)
Tôi được báo cáo hôm nay có các đại biểu phụ lão, công nhân, nông dân, bộ đội, trí thức, phụ nữ, thanh niên, các cán bộ miền Nam tập kết, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các học sinh, các đại …