tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với đồng bào trước khi lên đường thǎm chín nước anh em (6-7-1957)
Thưa đồng bào thân mến, Hôm nay, với danh nghĩa Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi lên đường đi thǎm một số nước anh em ở châu Á và châu Âu. Cuộc đi thǎm này có ý nghĩa rất quan trọng là …