tennguoidepnhat.net
Lời phát biểu ở sân bay Xôphia (Bungari) (13-8-1957)
Chúng tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt liệt của nhân dân Bungari và xin chuyển tới nhân dân Bungari anh em lời chào thân ái của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi sang thǎm Bungari cũng là để cảm ơn nhân…