tennguoidepnhat.net
Cách mạng Tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường đưa chúng ta tới hạnh phúc (7-1957)
Khi Cách mạng Tháng Mười nổ ra ở nước Nga, tôi sống ở Pháp. Lúc đó, tôi chưa hiểu ý nghĩa của cuộc Cách mạng Nga. Trình độ tiếng Pháp của tôi còn kém và nhận thức chính trị của tôi còn bị hạn chế. …