tennguoidepnhat.net
Lời đáp trong lễ trình quốc thư của Đại sứ Mông Cổ (31-8-1957)
Nhân dân Việt Nam rất khâm phục những thành tích to lớn mà nhân dân Mông Cổ anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng và của Chính phủ Mông Cổ, đã giành được trong công cuộc xây dựng xã …