tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn trong buổi chiêu đãi ở Bucarét (Rumani ) (Trích) (18-8-1957)
Nhân dân Việt Nam chúng tôi sẽ không bao giờ quên những cố gắng của những đồng chí công nhân dũng cảm của nhà máy Écnét Tenlơman trong việc cung cấp những máy kéo theo yêu cầu của Việt Nam. Chúng t…