tennguoidepnhat.net
Bài phát biểu tại khoá họp Xôviết tối cao Liên Xô nhân kỷ niệm 40 nǎm Cách mạng Tháng Mười (6-11-1957)
Thưa các đồng chí và các bạn thân mến, Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi xin …