tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ, công nhân viên Trường đại học nhân dân Việt Nam (khoá III) (18-1-1958)
Hôm nay tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ tới thǎm các đồng chí và hoan nghênh các đồng chí đã đi chống hạn trong những ngày vừa qua. Bây giờ tôi nói chuyện với các đồng chí về chủ nghĩa xã…