tennguoidepnhat.net
Đáp từ tại sân bay Palam (Niu Đêli – Ấn Độ) (5-2-1958)
Thưa Tổng thống Ragiǎngđra Praxát kính mến, Thưa Thủ tướng Giaoaháclan Nêru kính mến, Thưa các bạn, Thưa anh chị em, Chúng tôi rất sung sướng được Tổng thống Ragiǎngđra Praxát mời sang thǎm nước Cộ…