tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với nông dân hợp tác xã nông nghiệp Cầu Thành, huyện Đại Từ, Thái Nguyên (2-3-1958)
“Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Muốn làm hòn núi cao, phải vào tổ đổi công và hợp tác xã, vì nhiều người họp lại thì làm được nhiều, được tốt. Lúc đầu tổ c…