tennguoidepnhat.net
Nói chuyện về nhiệm vụ sản xuất của quân đội (3-1958)
Bác khen bộ đội ta đã cố gắng giúp dân chống hạn. Bác đi thǎm các nước, đến đâu, nhân dân và quân đội nước bạn cũng biết, cũng phục bộ đội ta vì thành tích Điện Biên Phủ và giúp dân chống hạn, chốn…