tennguoidepnhat.net
Đáp từ trong cuộc mít tinh chào mừng của nhân dân Cancútta (Ấn Độ) (13-2-1958)
Nhân dân Cancútta và Bǎnggan đã góp phần xứng đáng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ, đã có nhiều vị anh hùng liệt sĩ và cũng đã anh dũng đấu tranh ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam. …