tennguoidepnhat.net
Đáp từ tại lễ nhận bằng Luật học danh dự của Trường đại học Rǎnggun (Miến Điện) (17-2-1958)
Các bạn ở một trung tâm vǎn hoá có truyền thống vẻ vang yêu nước và anh dũng chống thực dân. Trường này đã đào tạo ra vị anh hùng dân tộc Ung San và các nhà lãnh đạo khác của Miến Điện. Tương lai c…