tennguoidepnhat.net
Nói chuyện tại Hội nghị sản xuất tỉnh Sơn Tây (8-7-1958)
Hôm nay, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ về nói chuyện với các cô, các chú về vấn đề phải sản xuất vụ mùa thắng lợi. Vụ chiêm, vì sao Sơn Tây vượt mức diện tích, lúa tốt, thu hoạch lại kh…