tennguoidepnhat.net
Điện mừng Chủ tịch Titô (22-4-1958)
Kính gửi đồng chí Titô, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Liên bang Nam Tư , Nhân dịp đồng chí được bầu lại làm Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Liên bang Nam Tư, thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính p…