tennguoidepnhat.net
Cải tiến việc quản lý xí nghiệp (8-10-1958)
Để xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, toàn dân và toàn Đảng phải ra sức phát triển và phát triển mạnh kinh tế của ta. Muốn v…