tennguoidepnhat.net
Báo cáo công tác của Ban sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Khoá I, Kỳ họp thứ tám (18-4-1958)
Thưa các vị đại biểu, Hôm nay tôi xin thay mặt Ban sửa đổi Hiến pháp báo cáo những việc chúng tôi đã làm được từ khoá họp Quốc hội lần trước tới nay. Bản Hiến pháp sửa đổi sẽ dựa vào Hiến pháp 1946…