tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng thông tin Mỹ UPI ở Tôkiô (Nhật Bản) (17-1-1959)
Hỏi: Theo ý kiến của Chủ tịch thì tình hình thế giới trong nǎm 1958 có những biến chuyển gì quan trọng nhất? Trả lời: Theo ý tôi, trong nǎm 1958, việc quan trọng nhất trên thế giới là: lực lượng xã…