tennguoidepnhat.net
Trả lời phỏng vấn của các nhà báo Inđônêxia ở Xôlô (3-3-1959)
Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến của Chủ tịch về tình hình chính trị ở Inđônêxia? Trả lời: Tôi đến đây mới ba ngày. Làm thế nào tôi có thể có ý kiến về tình hình ở đây được? Hỏi: Xin Chủ tịch cho …