tennguoidepnhat.net
Trả lời báo Đảng và Thông tấn xã Hunggari về tình hình quốc tế và trong nước (27-3-1959)
– Mười nǎm qua, ở châu Á đã có một sự thay đổi lớn lao. Mười nǎm trước đây, đế quốc Mỹ và bọn Tưởng Giới Thạch còn thống trị trên lục địa Trung Quốc, nhiều nước khác chưa giành được độc lập, …