tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với đại biểu cán bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình (15-3-1959)
Vừa qua tình hình chống hạn tuy có khá hơn nhưng vẫn chưa đủ. Đào đất để chống hạn còn ít. Mức bình quân của Ninh Bình mới trên hai thước khối, của Nam Định mới có một thước khối. Có hạn là do khôn…