tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy cơ khí Hà Nội (25-12-1958)
Nhờ chủ trương phát động công nhân viên chức cải tiến chế độ quản lý xí nghiệp, nhà máy có tiến bộ. Chứng cớ rõ rệt là kế hoạch tháng 11 nǎm 1958 vượt mức 27%, lò đúc thép cũ trước đây xây dựng tro…