tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với cán bộ các ngành quân, dân, chính, Đảng Hải Phòng (31-3-1959)
Hôm nay Bác qua đây thǎm các cô, các chú, nhân tiện Bác nói chuyện với các cô, các chú về một số việc: Đầu tiên, Bác nói về công nghiệp. Công nghiệp Hải Phòng rất quan trọng, quan trọng đối với cả …