tennguoidepnhat.net
Nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị Trường đại học nhân dân (10-1-1959)
Thời đại chúng ta là thời đại vẻ vang, thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, của độc lập dân tộc, của hoà bình dân chủ; là thời đại suy yếu của chủ nghĩa đế quốc. Nǎm 1958 vừa qua đã chứng tỏ đi…