tennguoidepnhat.net
Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết công tác thuỷ lợi toàn miền Bắc (10-1-1959)
Công tác thuỷ lợi là một công tác rất quan trọng, cán bộ thuỷ lợi trong mấy nǎm qua đã có cố gắng đạt nhiều thành tích. Nhưng cũng còn nhiều khuyết điểm, khuyết điểm lớn nhất là thiếu chí khí làm c…