tennguoidepnhat.net
Lời cǎn dặn Đảng uỷ Nhà máy dệt Nam Định (15-3-1959)
1. Phải làm công tác phát động quần chúng cải tiến quản lý xí nghiệp gọn và tốt. Về thời gian và các bước đi, cần vận dụng linh hoạt. Nhà máy bắt đầu phát động từ tháng 11, đến nay đã được 5 tháng …