tennguoidepnhat.net
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Ấn Độ (26-1-1959)
Kính gửi cụ Ragiǎngđra Praxát, Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 9 ngày thành lập nước Cộng hoà Ấn Độ, thay mặt nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh c…