tennguoidepnhat.net
Đáp từ trong buổi tiệc do Tổng thống Xucácnô chiêu đãi (28-2-1959)
Tôi đã chuẩn bị bài nói theo thủ tục, nhưng trong bầu không khí nồng nhiệt này, tôi chỉ xin nói mấy lời tự đáy lòng tôi: Hai dân tộc Việt Nam và Inđônêxia đều có những giai đoạn lịch sử giống nhau,…