tennguoidepnhat.net
Bài nói tại lớp nghiên cứu khoá I và lớp bổ túc khoá VI Trường công an Trung ương (12-1958)
Công an là một bộ máy để thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân, bảo vệ nền chuyên chính của nhân dân đối với các thế lực phản động khác. Muốn có dân chủ thật sự, phải chuyên chính thật sự, nếu kh…