tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (19-1-1959)
Bác được nghe báo cáo là Đoàn thanh niên khai hội. Bác đến thǎm các cháu. Gần đây thanh niên có tiến bộ, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen các cháu. Về nhiệm vụ của thanh niên, nam nữ …