tennguoidepnhat.net
Bài nói tại buổi lễ thành lập Công an nhân dân vũ trang (3-1959)
Thành lập được lực lượng Công an nhân dân vũ trang là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa bộ đội và công an. Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính ph…