tennguoidepnhat.net
Nói chuyện với nhân dân, bộ đội, cán bộ tại Yên Châu (Sơn La) (8-5-1959)
Bác và đồng chí Bộ trưởng lên thǎm bộ đội, cán bộ, thǎm đồng bào đã có công, có thành tích trong kháng chiến, thǎm các cháu thanh niên và nhi đồng. Đảng, Chính phủ và Bác rất vui lòng khen ngợi đồn…