tennguoidepnhat.net
Diễn vǎn khai mạc Hội nghị lần thứ 16 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) (33) (16-4-1959)
Các đồng chí, Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề: hợp tác hoá nông nghiệp và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh theo chủ nghĩa xã h…