tennguoidepnhat.net
Điện mừng khoá họp đặc biệt của Hội đồng hoà bình thế giới ở Xtốckhôm (39) (5-5-1959)
Gửi Khoá họp đặc biệt của Hội đồng hoà bình thế giới ở Xtốckhôm, Nhân dịp Hội đồng hoà bình thế giới họp Khoá đặc biệt kỷ niệm 10 nǎm phong trào hoà bình thế giới, tôi trân trọng gửi đến các đại bi…