tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ Hà Nội (25-4-1959)
Thay mặt Trung ương Đảng và nhân danh là một đảng viên ở Hà Nội, tôi phát biểu một số ý kiến với Hội nghị: Thủ đô Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Muốn như thế thì …