tennguoidepnhat.net
Những nơi nào nhận thi đua với xã Hiệp An (20-5-1959)
Xã Hiệp An thách các xã toàn miền Bắc thi đua sản xuất vụ mùa thắng lợi: mỗi mẫu tây sẽ thu hoạch nǎm tấn (xem báoNhân dân ngày 15-5-1959). Để đạt mục đích ấy, xã Hiệp An đã đặt một chương trình rấ…