tennguoidepnhat.net
Phát biểu tại lễ phong quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ cao cấp trong quân đội (1-9-1959)
Thưa các vị,Các đồng chí, Để xây dựng quân đội tiến lên chính quy đặng phục vụ lợi ích của cách mạng, Chính phủ ta đã trao quân hàm cho cán bộ và chiến sĩ trong quân đội. Việc đó đã làm được tốt. H…