tennguoidepnhat.net
Đáp từ tại buổi tiệc chiêu đãi của Chủ tịch A.Davátxki (11-10-1959)
Thưa đồng chí Chủ tịch A.Davátxki kính mến, Thưa các đồng chí trong Đoàn kính mến, Thưa các đồng chí và các bạn, Thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng ho…