tennguoidepnhat.net
Cần kiệm (15-11-1959)
Muốn xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, thì mỗi người công dân ta phải thực hành cần và kiệm. Cần để nâng cao không ngừng nǎng suất lao động. Kiệm để tích trữ thêm vốn, mở rộng sản xuất. …