tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị nghiên cứu lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương (28-11-1959)
Trước khi thành lập Đảng ta, trong nước có ba nhóm cộng sản. Nǎm 1930 họp bàn về việc thống nhất. Lúc này địch khủng bố dữ, các đại biểu phải bí mật ra Hương Cảng, giả đi xem đá bóng ngồi ở sân cỏ …