tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị mở rộng của Tỉnh uỷ Hà Đông (2-12-1959)
Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì thu hoạch phải ngày càng tǎng. Tất nhiên, mức tiến bộ đó phải dựa vào khả nǎng cộng với sự cố gắng. Hiện nay, tỉnh Hà Đông có hơn 1 phần 3 diện tích bị hạn, muốn …