tennguoidepnhat.net
Thư gửi cán bộ và giáo viên bổ túc vǎn hoá (17-12-1959)
Gửi các đồng chí cán bộ và giáo viên bổ túc vǎn hóa, Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải tǎng gia sản xuất. Muốn tǎng gia sản xuất tốt thì phải có kỹ thuật cải tiến. Muốn sử dụng tốt kỹ thuật t…