tennguoidepnhat.net
Kiều bào ta ở Thái Lan luôn luôn hướng về Tổ quốc (8-1-1960)
Từ trước đến mười hai nǎm gần đây, đồng bào ta đi sang Thái Lan đại khái có mấy đợt: – Hồi phong kiến, các vua Minh Mạng và Thiệu Trị nhà Nguyễn tàn sát những người theo đạo Thiên Chúa. Nhiều…