tennguoidepnhat.net
Mùa Xuân quyết thắng (3-2-1960)
Tục ngữ có câu: “Suốt nǎm kế hoạch, định từ mùa Xuân”. Thật đúng như vậy. Mùa Xuân thì trời vui, đất vui, người càng vui. Cho nên ngay từ đầu mùa Xuân mọi công việc làm được tốt, thì cả…