tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Hội nghị tổng kết phong trào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nǎm 1959 (16-2-1960)
Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến giao nhiệm vụ cho các cô, các chú, trước mắt là làm cho tốt vụ Đông – Xuân này. Vụ chiêm nǎm ngoái đã tốt, vụ chiêm nǎm nay phải làm cho tốt hơn.…